alex2008老师专版

[ 1628 主题 / 20 回复 ]

版主: Alex2008

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  怎样复述故事 图片附件 Alex2008 2013-2-7 0/727 Alex2008 2013-2-7 23:16
  如何选择二外 图片附件 Alex2008 2013-2-6 0/460 Alex2008 2013-2-6 23:32
  如何做好英语选择题 图片附件 Alex2008 2013-2-6 0/513 Alex2008 2013-2-6 22:17
  不查字典易混淆的英文 图片附件 Alex2008 2013-2-6 0/516 Alex2008 2013-2-6 20:09
  网上字典查英语单词 图片附件 Alex2008 2013-2-5 0/515 Alex2008 2013-2-5 23:49
  职称英语字典 图片附件 Alex2008 2013-2-5 0/438 Alex2008 2013-2-5 22:08
  如何使用英语字典 图片附件 Alex2008 2013-2-5 0/514 Alex2008 2013-2-5 21:31
  初中英语不规则动词巧记法 图片附件 Alex2008 2013-2-4 0/447 Alex2008 2013-2-4 23:58
  英语构词法 图片附件 Alex2008 2013-2-4 0/445 Alex2008 2013-2-4 22:14
  英语时态 图片附件 Alex2008 2013-2-4 0/549 Alex2008 2013-2-4 20:10
  谈判中用英语表达自己的意见 图片附件 Alex2008 2013-2-3 0/504 Alex2008 2013-2-3 23:36
  订单谈判英语 图片附件 Alex2008 2013-2-3 0/457 Alex2008 2013-2-3 22:12
  常见的报价 英语 及报价技巧 图片附件 Alex2008 2013-2-3 0/512 Alex2008 2013-2-3 19:37
  剑桥商务英语听力考试题型解析 图片附件 Alex2008 2013-2-1 3/801 Alex2008 2013-2-2 23:57
  英语专业的发展前景 图片附件 Alex2008 2013-2-2 0/678 Alex2008 2013-2-2 23:41
  非英语专业考生学习英语的方法 图片附件 Alex2008 2013-2-2 0/687 Alex2008 2013-2-2 22:17
  大学生求职十大最有用证书 图片附件 Alex2008 2013-2-2 0/465 Alex2008 2013-2-2 21:08
  BEC口语考试必备资料 图片附件 Alex2008 2013-2-1 0/749 Alex2008 2013-2-1 22:12
  BEC口语应试技巧 图片附件 Alex2008 2013-2-1 0/746 Alex2008 2013-2-1 18:35
  公共英语考试词汇记忆技巧 图片附件 Alex2008 2013-2-1 0/602 Alex2008 2013-2-1 01:03